Автор: Administrator   
Понеделник, 20 Март 2017г. 16:51ч.

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОДК- СМОЛЯНРаздел I

Общи положения

Чл.1. С този правилник се определят устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян, с кратко наименование ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.2. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общински център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл.49, ал.1, т.1 и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян изпълнява дейности в съответствие с разпоредбата на чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО и Заповед № РД-1027/30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян.

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици по смисъла на чл.28, ал.2, т.1 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС №286 от 04.11.2016 г./.

(4) Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

Чл.3. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка.

(2) Седалището и официалният адрес на управление на ЦПЛР-ОДК-Смолян е гр. Смолян, бул. „България" №5.

 

Раздел II

Функции на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.4. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, осъществяваща обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Смолян.

Чл.5. Като образователна институция за обща подкрепа ЦПЛР-ОДК-Смолян работи за:

1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез

извънучилищна дейност;

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

 

Раздел III

Дейности на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.6. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян организира и провежда занимания по интереси за развитие на интересите, способностите, компетентностите на децата и учениците от Община Смолян в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, включително и през ваканциите, чрез които:

1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната

реализация на децата и учениците в съответствие с тяхната възраст, потребности, способности и

интереси;

2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;

3. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира

познавателните им интереси и творчески способности и насърчава тяхното развитие и

реализация;

4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

5. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

6. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата,

учениците и хората с увреждания;

7. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

8. информира и консултира ученици, учители и родители за видовете извънучилищни форми и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;

9. осъществява педагогически дейности в детските градини на територията на Община Смолян, които не са дейност на детските градини, съгласно разпоредбата на чл.19, ал. 1 от Наредба №5 / 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование;

Чл.7. ЦПЛР-ОДК-Смолян осигурява и мотивира изяви по интереси на децата и учениците чрез:

1. участието им в индивидуални и колективни, постоянни и временни организационни педагогически форми на общинско, регионално и национално равнище;

2. участието им в разработването и реализирането на национални и международни проекти и програми;

3. стимулиране за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности и в изяви по интереси;

 

Раздел IV

Организация на образователно-възпитателния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл. 8. (1) Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществява в съответствие с плана за обучение и с годишния план за дейността на институцията, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.

(2) Планът за обучение разпределя учебното време по области и съдържа:

1. брой на учебните седмици - за постоянните групи;

2. наименование на областите и организационните педагогически форми;

3. годишен брой учебни часове.

(3) В годишния план за дейността на институцията се включват:

1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;

2. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;

3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;

4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;

5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;

6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално,

национално и международно равнище.

Чл.9. (1) Дейностите в ЦПЛР-ОДК-Смолян се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи по чл.13, ал.3, т.1 при желание на децата и учениците.

(3) Учебната година в ЦПЛР-ОДК-Смолян започва на 1 октомври и е с продължителност

12 месеца.

Чл.10. (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществяват в следните области:

1. „Наука и технологии";

2. „Изкуства";

3. „Спорт".

(2) Дейностите за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се провеждат като почасови занимания

и други.

Чл.11. (1) Учебният процес в съответните области по чл.10 се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2) Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности;

2. групови – школи, клубове, състави, хорове, отбори, кръжоци, ателиета, експедиции с учебна цел и други;

3. масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници; образователни, концертни и развлекателни програми;

Чл.12. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи.

(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение в зависимост от възрастта или равнището на подготовка на децата и учениците.

(3) Групите за обучение могат да бъдат:

1. постоянно действащи през учебната година – заниманията се провеждат в рамките от 30

до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;

2. временно действащи през учебната година – заниманията се провеждат до четири

седмици със седмична заетост до 8 часа; учителите ръководят до три временни групи през

учебната година за обучение на деца и ученици за участие в:

a) научни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

б) културно-образователни изяви на общинско, областно, национално и международно

равнище;

в) спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

3. временно действащи през ваканциите – заниманията за всяка група се провеждат до две

седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите за обучение на деца и ученици за участие в:

a) научни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

б) културно-образователни изяви на общинско, областно, национално и международно

равнище;

в) спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

(4) През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в групите по ал.3, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

(5) Групите по ал.3 се вписват в Списък-образец №3 и определените за тях часове за норматива на учителя включват занимания в групите и работа за подготовката на изяви.

Чл.13. (1) Седмичното разписание на учебните занимания включва до 5 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

(2) Заниманията в ЦПЛР-ОДК-Смолян са почасови.

(3) Продължителността на учебния час за учениците от І до ІІІ клас е 30 минути, от IV до ХІІ клас е 40 минути, а за децата от предучилищна възраст е 30 минути.

(4) Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути.

Чл.14. Организацията на образователния процес и видът на формите се определят с плана за обучение.

Чл. 15. (1) Учебната програма определя целите и задачите на образователния процес, структурата и обема на учебното съдържание за всяка група.

(2) Учебната програма се разработва от учителя, ръководител на организационната педагогическа форма и се утвърждава от директора.

Чл. 16. Децата и учениците, участници в организационните педагогически форми, в процеса на образователните дейности имат правата и задълженията по Глава девета, раздел I на ЗПУО, в съответствие с предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл. 17. (1) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

Чл. 18. Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление за записване в организационна педагогическа форма, подписано от родител, ако ученикът не е пълнолетен. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от ЦПЛР-ОДК-Смолян. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

Чл. 19. На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.

Чл.20. (1) Учителите, участници в образователния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян, имат правата и задълженията съгласно Глава единадесета, раздел II от ЗПУО.

(2) Учителите в ЦПЛР-ОДК-Смолян могат да предлагат и прилагат специфични методи на

педагогическа работа и иновационни програми.

(3) За постигнати високи резултати учителите получават грамоти, а успехите им се

популяризират.

Чл.21. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществява от директора, Регионалното управление на образованието-Смолян, МОН и Община Смолян като първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) Контролната дейност на директора се организира в съответствие с плана за контролната дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

(3) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора.

 

 

Раздел V

Управление и структура на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.22. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян се ръководи и представлява от директор, който се назначава от кмета на Община Смолян въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) Директорът на ЦПЛР-ОДК-Смолян има правата и задълженията съгласно чл.19 от Наредба №12 / 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(3) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той определя свой заместник от педагогическия персонал на ЦПЛР-ОДК-Смолян със заповед, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му.

Чл.23. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК-Смолян като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси има правата и задълженията съгласно чл.263, ал.1 и ал.2 от ЗПУО.

Чл.24. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК-Смолян включва в състава си учителите и другите педагогически специалисти на трудов договор към ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.25. ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява дейността си в две направления - „Учебна дейност" и „Административно-стопанска дейност".

Чл.26. (1) В направление „Учебна дейност" се осъществява учебно-възпитателна дейност, както следва:

1. „Наука и технологии";

2. „Изкуства";

3. „Спорт".

(2) В направлението работят учители.

Чл.27. (1) В направление „Административно-стопанска дейност" се осъществяват следните дейности:

1. счетоводни дейности;

2. стопанисване на имуществото на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

3. помощно-обслужващи дейности.

(2) В направлението работи непедагогическият персонал на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.28. Задължителните документи се водят и съхраняват в съответствие с разпоредбите на Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН.

 

 

Раздел VI

Имущество и източници за финансиране на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.29. Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК-Смолян са общинска собственост.

Чл.30. (1) Финансирането на ЦПЛР-ОДК-Смолян се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Смолян и със средства от собствени приходи.

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян прилага системата на делегиран бюджет.

Заключителна разпоредба

Чл.31. Този правилник се издава на основание на §18, ал.3 от ЗПУО и е приет с Решение на Общински съвет - Смолян № 354/25.01.2017 г.

Последна промяна от Понеделник, 20 Март 2017г. 17:21ч.