Автор: Administrator   
Събота, 03 Февруари 2018г. 16:11ч.

С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА

Р А З В И Т И Е

И

П О Д К Р Е П А   ЗА   Л И Ч Н О С Т Н О   Р А З В И Т И Е

НА   Д Е Ц А Т А   И   У Ч Е Н И Ц И Т Е

В

Ц Е Н Т Ъ Р   ЗА   П О Д К Р Е П А   ЗА   Л И Ч Н О С Т Н О   Р А З В И Т И Е -

О Б Е Д И Н Е Н   Д Е Т С К И К О М П Л Е К С

ГР. С М О Л Я Н

2018 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Използвани термини ............................................................................. стр.3

Използвани съкращения /абревиатури/ .............................................. стр.4

Резюме ................................................................................................... стр.4

1. Нормативни основания .....................................................................стр.5

1.1. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в съответствие със Закона за училищно и предучилищно

образование ............................................................. ............................ стр.5

2. Анализ на състоянието и готовност на Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Смолян за осигуряване

на подкрепа за личностно развитие ................................................... стр.5

2.1. Състояние на ЦПЛР-ОДК – Смолян през

учебната 2017/2018 г. .......................................................................... стр.7

2.2. Кариерно ориентиране на учениците ........................................ стр.8

2.3. Работа с деца с изявени дарби ................................................... стр.9

2.4. Работа с деца чрез включващо образование и в риск от отпадане от

образователната система ................................................................... стр.9

3. Предизвикателства ......................................................................... стр.9

4. Стратегически и оперативни цели ................................................ стр.9

4.1. Стратегическа цел ....................................................................... стр.9

4.2. Оперативни цели ......................................................................... стр.9

5. Основни мерки и дейности за постигане на целите .................. стр.10

5.1. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 1 ............. стр.10

5.2. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 2 ............. стр.10

5.3. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 3 ............. стр.11

5.4. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 4 ............. стр.11

5.5. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 5 ............. стр.11

5.6. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 6 ............. стр.11

6. Индикатори за постигане целите на Стратегията ...................... стр.12

7. Връзка с други стратегически документи ................................... стр.12

8. Координиране за изпълнение на Стратегията ............................ стр.12ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

По смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно Допълнителните разпоредби – параграф 1, са разяснени следните понятия:

§1, т.6. „Дете или ученик в риск“ е дете или ученик:

а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени;

б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатацияили всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;       

в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развити.

§1, т.7. “Дете или ученик с изявени дарби“ е дете или ученик с трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постижениятана неговите връстници.

§1, т.12. „Ключови компетености“ са комплекс от взаимозависиме знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда, определени на национално равнище в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, приета с Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006г.

§1, т.22. „Приобщаващо образование“ е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

§1, т.24. „Ресурсно подпомагане на деца и ученици“ е осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, основана на оценката на потребностите на децата и учениците, което включва осъществяване на дейности от специалисти, насочени към личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, и с оглед постигане на целите, заложени в плановете за подкрепа и в индивидуалните им учебни програми.

§1, т.25. „Рехабилитация при комуникативни нарушения“ е комплекс от дейности за подпомагане на деца и ученици със затруднения, увреждане или разстройство на езика, говора, познавателните процеси и социалното поведение.

§1, т.26. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ (АБРЕВИАТУРИ)

ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование;

ПМС – Постановление на Министерски съвет;

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие;

ЦКО – Център за кариерно ориентиране;

ДГ – Детска градина;

ОДК – Обединен детски комплекс;

МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

СПЛР – Стратегия за подкрепа за личностно развитие;

ПЛР – Подкрепа за личностно развитие;

СОП – Специални образователни потребности.

 

РЕЗЮМЕ

Настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Смолян е нормативно регламентирано в чл.263, ал.1 от ЗПУО (обн. ДВ бр.79 от 13.10.2015г.) и в чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС№232 от 20.10.2017г.). Същата е разработена въз основа на Общинската Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян (2018-2020) и е приета с решение №1 от Протокол №3/05.02.2018г. на Педагогически съвет в ЦПЛР-ОДК.

На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, регламентирана в Раздел ІІ от Глава девета „Деца и ученици“ от ЗПУО.

Дейността на ЦПЛР-ОДК Смолян е определена със Заповед №РД-1027 от 30.11.2016 г. на кмета на Община Смолян и е допълнена със Заповед №РД-1151 от 22.12.2017 г. на кмета на Община Смолян.

Настоящата СПЛР в ЦПЛР-ОДК обхваща четиригодишен период – от 2018-та до 2020-та година.

      1.НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ

СПЛР на ЦПЛР-ОДК е обвързана с Общинската Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян (2018-2020). Стратегията включва анализ и оценка на нуждите от подкрепа, описание на предизвикателствата, стратегическите и оперативните цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.

1.1. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в съответствие със ЗПУО

Съгласно чл.174, ал.1 от ЗПУО институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват ПЛР на децата и учениците, съвместно с държавните и местни органи и структури и доставчиците на социални услуги. Според чл.176, ал.1 от ЗПУО и чл.4, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование ПЛР се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Редът за предоставяне на обща ПЛР се урежда с Наредба за приобщаващото образование.

Съгласно чл.171, ал.1, т.7 от ЗПУО получаването на обща ПЛР е право на детето и ученика по време на обучението, възпитанието и социализацията в институциите на предучилищното и училищното образование.

Общата ПЛР по чл.178, ал.1 от ЗПУО е насочена към развитието на потенциала на всяко дете и в ЦПЛР-ОДК тя включва:

  - занимания по интереси;

 - кариерно ориентиране на учениците;

  - поощряване с морални и материални награди.

 2.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ГОТОВНОСТТА НА ЦПЛР-ОДК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛР

2.1. Състояние на ЦПЛР-ОДК за учебната 2017/2018 година

Съгласно чл.26, ал.1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016г.) ЦПЛР е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и техните интереси и способности, както следва:ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

І. ОБЛАСТИ, ПРОФИЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

 

1. Област Наука и технологии - постоянни групи:

 

1.1. Профил Природоматематически:

- Клуб „Експериментална физика и моделиране“ - 2 групи;

1.2. Профил Екология и опазване на околната среда:

- Клуб „Знам и мога“ - 1 група,

1.3. Профил Приложно-технически:

- Клуб „Забавен немски език“ - 1 група;

- Клуб „Забавен английски език“ - 2 групи;

- Клуб „Забавен испански език“ - 1 група;

1.4. Профил Хуманитарно-обществен:

- Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи,

- Клуб „Краезнание“ - 2 групи,

 

2. Област Изкуства - постоянни групи:

 

2.1. Профил Литературно творчество:

-          Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 1 група;

2.2. Профил Театрално изкуство:

-          Театрална школа - 2 групи;

2.3. Профил Танцово изкуство:

-          Клуб по спортни танци - 12 групи;

2.4. Профил Музикално изкуство:

- Клуб по забавна музика - 2 групи;

- Школа по народно пеене - 1 група;

 

3. Област Спорт - постоянни групи:

 

3.1. Профил Индивидуални спортове:

- Школа по източни бойни изкуства - 2 групи;

3.2. Профил Колективни спортове:

            - Клуб „Забавни спортни игри и ориентиране“ - 2 групи;

 

4. Временни групи:

 

4.1. Профил Музикално изкуство:

            - Клуб по забавна музика - І гр. П - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. - 32 уч. ч.;

            - Клуб по забавна музика - І гр. П - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. - 32 уч. ч.;

            - Клуб по народно пеене - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. - 32 уч. ч.;

 

ІІ. ГРАФИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Начало на учебната година - 01.10.2017 г.

Край на учебната година     - 30.09.2018 г.

 

ВАКАНЦИИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – Коледна

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Графикът на образователния процес е съобразен с графика за учебното време и ваканциите, утвърден от министъра на образованието и науката и с организацията на учебното време на училищата в община Смолян.

 

ІІІ. Минимална задължителна норма за преподавателска работа на учителите в ЦПЛР-ОДК - 700 ч., от които 72 часа - индивидуална работа, за:

-            Работа с деца и ученици, които се обучават в постоянно действащи групи през цялата учебна година.

-            Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през учебната година. Продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 8 часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи през учебната година.

С деца в предучилищна възраст се организират дейности, извън подготовката им за училище преди постъпването им в първи клас, в групи по профили без равнища. Продължителността на работата е до 36 учебни седмици със седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА

 

  1. Постоянно действащи групи през цялата учебна година.
  2. Временно действащи групи през учебната година.

Във временни групи през учебната година се обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

    

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС

 

1. За деца и за ученици до ІІІ клас – 30 минути;

2. За ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.

Забележка: Учебните часове се провеждат в интервала от 9:00 ч. до 20:00 ч., включително събота и неделя. Почивката между часовете е 10 мин.

 

В началото на учебната година са обхванати общо 563 деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст, които са организирани в 37 групи за занимания по интереси. Към 05.12.2017г. са допълнени новозаписани ученици като общият им брой става 590 деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст, които са организирани в 37 групи за занимания по интереси.

Заниманията в ЦПЛР-ОДК са безплатни. По-голяма част от заниманията се провеждат на територията на училищата и ДГ, от които са децата и учениците. В сградата на Родопски драматичен театър „Н. Хайтов, където се помещава и администрацията на ЦПЛР-ОДК, се провежда обучението на децата и учениците от организационните педагогически форми от област „Изкуства“, които изискват сцена за изява, както и някои форми от област „Спорт“ при лоши метеорологични условия.

В ЦПЛР-ОДК работят специалисти, които могат да са полезни за прилагането на обща ПЛР на децата и чениците в училищата и ДГ, но като цяло недостигът на специалисти на общинско ниво е чувствителен и в Центъра.

2.2.Кариерно ориентиране на учениците

До края на 2017 година средищно място за предоставяне на достъпни и качествени услуги за информиране и консултиране на учениците от средното образование и родителите е Центърът за кариерно ориентиране, създаден по проект BG051PO001-4-3-02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, чието изпълнение е в рамките на двегодишен период.

Основни дейности на ЦКО 2015-2017:

а/ информационна и консултантска работа с учениците в индивидуална и групова форма на работа, чрез прилагане на различни инструменти за работа, създадени по проекта, както следва: обучение по Програма за обучение по кариерно ориентиране; работа с интерактивни упражнения за кариерно ориентиране; дискусии по теми от тематични филми за кариерно ориентиране; изследване на интереси, ценности и нагласи на учениците чрез тестове; запознаване с информационните характеристики на професиите и профилите; запознаване с училищната мрежа на територията на областта или страната; запознаване на учениците с редаи условията в държавни и общински училища;

б/ организиране и провеждане на форуми по кариерно ориентиране;

в/ участие в общоучилищни дейности, свързани с кариерното ориентиране на учениците;

г/ участие в информационни събития на общинско и регионално равнище, свързани спопуляризиране на кариерното ориентиране в училищното образование;

д/ методическа работа с педагогически съветници, учители, класни ръководители;

е/ сътрудничество с бизнеса и други външни партньори – общини, неправителствени организации, висши училища, медии.

Поради приключването на този проект институциите в предучилищното и училищното образование на територията на Община Смолян, в т. ч. и ЦПЛР-ОДК, следва да организират своята работа по предоставяне на кариерно консултиране на децата и учиниците като част от общата ПЛР, ползвайки опита и ресурсите, създадени по проекта.

2.3. Работа с деца с изявени дарби

Дейностите в ЦПЛР-ОДК, ориентирани към дарбите и интересите на децата и учениците в свободното им време, са разнообразни и имат дълги традиции. Учениците могат да избират от горепосочените организационно-педагогически форми и/или кариерно ориентиране и консултиране.

2.4. Работа с деца чрез включващо образование и с деца в риск от отпадане от образователната система

В ЦПЛР-ОДК, както и на територията на цялата община, тези проблеми са със сравнително малък процент и засягат предимно децата от ромската общност. В ДГ „Веселушко“ специалисти от ЦПЛР-ОДК провеждат занимания по интереси за допълнително обучение като обща подкрепа на децата от ромски произход, които не владеят достатъчно български език.


       3.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Ключовите предизвикателства в периода на първата СПЛР на децата и учениците в ЦПЛР-ОДК – Смолян са свързани с прехода към нова философия и организация на грижата за индивидуалните потребности на всяко дете и ученик, изразени в нова нормативна уредба. Успешното прилагане в практиката на духа, организацията и процедурите, изисквани от ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование поставят следните предизвикателства:

3.1.            Нормативните промени изискват промяна на дейността на институцията по начин, който осигурява непрекъснатост на грижата за децата и учениците;

3.2.            Новите задачи на институцията и на педагогическите специалисти изискват нови компетентности, нов поглед към процеса на отглеждане, обучение и социализация;

3.3.            Реформата в предучилищното и училищното образование е свързана и с промени във финансирането на дейностите за обща подкрепа на децата и учениците;

3.4.            Осъществяването на ценностите и на организацията на приобщаващото образование изисква просветеност на родителската общност, чувствителност на обществото към проблемите на децата и учениците, разбиране за отговорностите на всички и за необходимата толерантност между участниците в процесите на приобщаването.

 

     4.СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

4.1.Стратегическа цел:

Да се осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в осигуряването на обща ПЛР в ЦПЛР-ОДК – Смолян.

4.2.Оперативни цели:

4.2.1.      Оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда на учене, при които всяко дете и ученик има възможности за развитие на индивидуалния си потенциал с цел пълноценно включване във всички аспекти на живота.

4.2.2.      Оперативна цел 2: Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици.

4.2.3.      Оперативна цел 3: Организационно развитие на институцията ЦПЛР-ОДК за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващото образование.

4.2.4.      Оперативна цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със СОП.

4.2.5.      Оперативна цел 5: Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика.

 


    5.ОСНОВНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Дейностите са групирани според шестте оперативни цели и според Общинската Стратегия са препоръчителни като в зависимост от потребностите могат да бъдат допълвани.

5.1.Мерки и дейности по оперативна цел 1:

5.1.1.      Занимания по интереси - Подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците; прилагане на системи за поощрения и награждаване с морални и материални награди на децата и учениците; прилагане на гъвкави форми за работа с даровити деца и ученици; организиране на летни клубове по интереси;

5.1.2.      Кариерно ориентиране и консултиране като част от общата ПЛР – Дейности по професионално ориентиране в училищата чрез игри, директно наблюдение и пряк контакт с хора от различни професии; организиране на „Ден на кариерното ориентиране“; провеждане на седмица на професиите; организиране на кръгли маси и работни срещи с работодатели, партньори, ученици, родители, училищно настоятелство, обществен съвет; представяне пред учениците със СОП и техните родители на възможностите, които училищата предлагат за тяхното професионално образование; организиране на дискусии с родителите и подлежащите на задължително образование с цел продължаване на образованието им в средни училища.

5.2. Мерки и дейности по оперативна цел 2: Осигуряване на специалисти за предоставянето на обща ПЛР; Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за идентифициране на потребностите и предоставяне на обща подкрепа; Предоставяне на информация за квалификационни възможности, свързани със спецификата на институцията; Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на добри практики чрез организиране на форуми за споделяне на опит и добри практики.

5.3.Мерки и дейности по оперативна цел 3: Развитие на капацитета на ЦПЛР-ОДК за успешно прилагане на новата нормативна уредба; Укрепване на новите функции на ЦПЛР-ОДК.

5.4.Мерки и дейности по оперативна цел 4: Подобряване на достъпността на архитектурната среда като част от осигуряването на подкрепяща среда.

5.5.Мерки и дейности по оперативна цел 5: Организиране на срещи на родители със сходни проблеми за обмяна на полезна информация; Привличане и използване ресурса на родителите – интелектуален, финансов и емоционален, за обогатяване на възможностите за въздействие, социализация и развитие чрез извънучилищните форми; Прилагане на разнообразни и ефективни подходи за информиране на родителите за възможностите за обща ПЛР и тяхната роля в процеса; Информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със СОП и осъществяване на съвместен избор на най-благоприятна възможност за образование; Определяне на ден за организиране на „Отворени врати“ за посещение на родители; Работа с родителите, които възпрепятстват децата и учениците редовно да посещават ЦПЛР-ОДК; Създаване на „Училище за родители“; Осигуряване на адекватна и достатъчна информация за родителите за процеса на приобщаващото образование на сайта на институцията; Съвместни дейности с МКБППМН; Провеждане на кампании срещу зависимостите – конкурси, състезания и др., по повод 31 май – Световния ден без тютюнев дим, 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, 18 Октомври – Европейският ден за борба с трафика на хора, 1 декември – Световен ден за борба със СПИН и др.; Използване на пълния потенциал на наставничеството за работа с деца и ученици, застрашени от отпадане от образователната система; Осигуряване на специализирана помощ при подготовката и развиването на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси; Сътрудничество с библиотеките за повишаване на грамотността в полза на предотвратяване на обучителните трудности и отпадане; Училищните ръководства да съдействат на учениците да получават подкрепа и от органите на местното управление при техни инициативи, свързани с живота на общността.

5.6.Мерки и дейности по оперативна цел 6: Дейности, насочени към местната общественост за преодоляване на непознаването и предразсъдъците, за повишаване на информираността и чувствителността към децата и учениците със СОП чрез провеждане на разяснителни кампании, чрез които да се даде яснота за начина, по който протича процеса на приобщаване, неговия смисъл и ефект за всички деца и ученици. Восновата на кампанията да стои идеята, че всяко дете със СОП има реалнитевъзможности да води пълноценени сравнително независим живот, стига да бъде подкрепеносвоевременно и да му бъдепредоставена тази възможност; Организиране на срещи с родители на деца без потребности, за да разберат, че децата с увреждания не представляват опасност за останалите деца и ученици,, че всички могат да учат и че няма необучаеми деца; Работа с родителските общностиза преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спряма различните етноси и децата с увреждания; Промяна на нагласите в ЦПЛР-ОДК, където да възприемат индивидуалнитеразличия между децата като източник на богатство и разнообразие, а не като проблем; Организиране на благотворителни акции в подкрепа на децата в неравностойно положение; Дейности за осигуряване на достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците чрез информационни материали и кампании за разясняване на възможностите на разнообразните форми на обучение; Подобряване на информираността на семейството относно организацията и необходимите документи за образованието на децата при напускане на стр аната и и завръщане от чужбина.   6.ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

6.1.Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за развитие на професионалните компетентности за предоставяни на обща ПЛР;

6.2.Подобрение на материалната база;

6.3.Обезпеченост на ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП, притежаващи изявени дарби и таланти.


    7.ВРЪЗКА С ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Целите и дейностите на настоящата СПЛР са свързани и допринасят за постигането на Общинската СПЛР на децата и учениците в Община Смолян2018-2020, както и на областната стратегия на Област Смолян 2017-2020.


    8.КООРДИНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

СПЛР на ЦПЛР-ОДК се изпълнява от учителите, директора и другите педагогически специалисти. Целите се постигат с общи координирани усилия на всички институции, с които работи Центърът в областта на приобщаващоото образование.

Последна промяна от Събота, 03 Февруари 2018г. 17:44ч.