Автор: Administrator   
Понеделник, 20 Март 2017г. 19:18ч.

              Център за подкрепа за личностно

                   развитие-ОДК, гр.Смолян                                 БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА


Отчет за средствата от Европейския съюз - КСФ -  III тримесичие:


Кликни за увеличение:Изпълнение III тримесичие 2021 година:


Кликни за увеличение:


 

Изпълнение II тримесичие 2021 година:

 

Кликни за увеличение: 

Изпълнение I тримесичие 2021 година:

 

Кликни за увеличение: 

Изпълнение IV тримесичие 2020 година:

 

Кликни за увеличение:


 


 

Изпълнение III тримесичие 2020 година:

Кликни за увеличение:


 

Изпълнение II тримесичие 2020 година:

Кликни за увеличение:

 

 

Изпълнение I тримесичие 2020 година:

 

Кликни за увеличение: 

  ПЛАН БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

plan 2020_1plan 2020_2
 

  БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА


 

Изпълнение 2019 година:

 

Кликни за увеличение:

 

Изпълнение III-то тримесичие:

 

Кликни за увеличение:


 

Изпълнение I-во шестмесичие:


Кликни за увеличение:


 


 


 

Изпълнение I-во тримесечие:


Кликни за увеличение!
План бюджет 2019г.
                      Отчет за 2018г.

Кликни за увеличение:


  БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА


Изпълнение I-во тримесечие:


БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

                                   БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

 

 

 

Отчет към 31 декември 2017г.

 


 

 

 

 

 

Отчет - преходен остатък разпределение за 2017г. 

 

 ОТЧЕТ 2017 ГОДИНА - ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

 

 

 
БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА  Делигирани от държавата дейности §§ ПЛАН ЗА      ГОДИНАТА            (в лева)
І Заплати   на персонала зает по трудово правоотношение 01 00 74 390  
1 Заплати на персонала зает по тр. правоотн. 01 01 74 390  
ІІ Други възнаграждения и плащания на персонала 02 00 17 464  
1 за нещатен персонал, нает по трудови правотношения 02 01 0  
2 за персонал, по извънтр. правоотн. 02 02 3 600  
3 изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонола с характер на възнагр. 02 05 3 395  
4 обезщетения за перс., с х-р на възн. 02 08 9 969  
5 други плащания и възнаграждения 02 09 500  
ІІІ Задължителни осигурителни вноски от работодател 05 00 16 207  
1 осигурителни вноски от работодател за ДОО 05 51 8 280  
2 осигурителни вноски от работодател за УПФ 05 52 3 197  
3 здравно-осигурителни вноски от работодател 05 60 3 844  
4 вноски за допълнителни задължителни осигуровки от работодател 05 80 886  
ІV Издръжка 10 00 12 105  
1 Храна 10 11 0  
2 Медикаменти 10 12 0  
3 Постелен инвентар и облекло 10 13 0  
4 Уч. инаучноиз. разх. и книги за библиотека 10 14 0  
5 Материали 10 15 3 804  
6 Вода, горива и енергия 10 16 1 900  
7 Разходи за външни услуги 10 20 3 701  
8 Текущ ремонт 10 30 0  
9 Командировки в страната 10 51 1 700  
10 Командировки в чужбина 10 52 0  
11 Разходи за застраховки 10 62 0  
12 СБКО 10 91 0  
13 Глоби, неуст., нак. лихви и съд обез. 10 92 0  
14 Др. неклас. в др. парагр. и подпарагр.      10 98 1 000  
V Платени данъци и такси 19 00 0  
1 Платени   държавни данъци и такси 19 01 0  
2 Платени общински данъци и такси 19 81 0  
Стипендии 40 00 0  
  Всичко: 120 166  
VІІ Капиталови разходи                                           Основен ремонт на ДМА 51 00 0  
VІІІ Придобиване на ДМА 52 00 1 084  
ІХ Придобиване на НДА 53 00 250  
Всичко капиталови разходи: 1 334  
Всичко за дейността: 99 99 121 500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна от Вторник, 12 Октомври 2021г. 11:51ч.