Автор: Administrator   
Събота, 03 Февруари 2018г. 16:11ч.

С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА

Р А З В И Т И Е

И

П О Д К Р Е П А   ЗА   Л И Ч Н О С Т Н О   Р А З В И Т И Е

НА   Д Е Ц А Т А   И   У Ч Е Н И Ц И Т Е

В

Ц Е Н Т Ъ Р   ЗА   П О Д К Р Е П А   ЗА   Л И Ч Н О С Т Н О   Р А З В И Т И Е -

О Б Е Д И Н Е Н   Д Е Т С К И К О М П Л Е К С

ГР. С М О Л Я Н

2018 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Използвани термини ............................................................................. стр.3

Използвани съкращения /абревиатури/ .............................................. стр.4

Резюме ................................................................................................... стр.4

1. Нормативни основания .....................................................................стр.5

1.1. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в съответствие със Закона за училищно и предучилищно

образование ............................................................. ............................ стр.5

2. Анализ на състоянието и готовност на Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Смолян за осигуряване

на подкрепа за личностно развитие ................................................... стр.5

2.1. Състояние на ЦПЛР-ОДК – Смолян през

учебната 2017/2018 г. .......................................................................... стр.7

2.2. Кариерно ориентиране на учениците ........................................ стр.8

2.3. Работа с деца с изявени дарби ................................................... стр.9

2.4. Работа с деца чрез включващо образование и в риск от отпадане от

образователната система ................................................................... стр.9

3. Предизвикателства ......................................................................... стр.9

4. Стратегически и оперативни цели ................................................ стр.9

4.1. Стратегическа цел ....................................................................... стр.9

4.2. Оперативни цели ......................................................................... стр.9

5. Основни мерки и дейности за постигане на целите .................. стр.10

5.1. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 1 ............. стр.10

5.2. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 2 ............. стр.10

5.3. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 3 ............. стр.11

5.4. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 4 ............. стр.11

5.5. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 5 ............. стр.11

5.6. Мерки и дейности за постигане на оперативна цел 6 ............. стр.11

6. Индикатори за постигане целите на Стратегията ...................... стр.12

7. Връзка с други стратегически документи ................................... стр.12

8. Координиране за изпълнение на Стратегията ............................ стр.12ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

По смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно Допълнителните разпоредби – параграф 1, са разяснени следните понятия:

§1, т.6. „Дете или ученик в риск“ е дете или ученик:

а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени;

б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатацияили всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;       

в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развити.

§1, т.7. “Дете или ученик с изявени дарби“ е дете или ученик с трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постижениятана неговите връстници.

§1, т.12. „Ключови компетености“ са комплекс от взаимозависиме знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда, определени на национално равнище в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, приета с Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006г.

§1, т.22. „Приобщаващо образование“ е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

§1, т.24. „Ресурсно подпомагане на деца и ученици“ е осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, основана на оценката на потребностите на децата и учениците, което включва осъществяване на дейности от специалисти, насочени към личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, и с оглед постигане на целите, заложени в плановете за подкрепа и в индивидуалните им учебни програми.

§1, т.25. „Рехабилитация при комуникативни нарушения“ е комплекс от дейности за подпомагане на деца и ученици със затруднения, увреждане или разстройство на езика, говора, познавателните процеси и социалното поведение.

§1, т.26. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ (АБРЕВИАТУРИ)

ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование;

ПМС – Постановление на Министерски съвет;

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие;

ЦКО – Център за кариерно ориентиране;

ДГ – Детска градина;

ОДК – Обединен детски комплекс;

МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

СПЛР – Стратегия за подкрепа за личностно развитие;

ПЛР – Подкрепа за личностно развитие;

СОП – Специални образователни потребности.

 

РЕЗЮМЕ

Настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Смолян е нормативно регламентирано в чл.263, ал.1 от ЗПУО (обн. ДВ бр.79 от 13.10.2015г.) и в чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС№232 от 20.10.2017г.). Същата е разработена въз основа на Общинската Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян (2018-2020) и е приета с решение №1 от Протокол №3/05.02.2018г. на Педагогически съвет в ЦПЛР-ОДК.

На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, регламентирана в Раздел ІІ от Глава девета „Деца и ученици“ от ЗПУО.

Дейността на ЦПЛР-ОДК Смолян е определена със Заповед №РД-1027 от 30.11.2016 г. на кмета на Община Смолян и е допълнена със Заповед №РД-1151 от 22.12.2017 г. на кмета на Община Смолян.

Настоящата СПЛР в ЦПЛР-ОДК обхваща четиригодишен период – от 2018-та до 2020-та година.

      1.НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ

СПЛР на ЦПЛР-ОДК е обвързана с Общинската Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян (2018-2020). Стратегията включва анализ и оценка на нуждите от подкрепа, описание на предизвикателствата, стратегическите и оперативните цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.

1.1. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в съответствие със ЗПУО

Съгласно чл.174, ал.1 от ЗПУО институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват ПЛР на децата и учениците, съвместно с държавните и местни органи и структури и доставчиците на социални услуги. Според чл.176, ал.1 от ЗПУО и чл.4, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование ПЛР се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Редът за предоставяне на обща ПЛР се урежда с Наредба за приобщаващото образование.

Съгласно чл.171, ал.1, т.7 от ЗПУО получаването на обща ПЛР е право на детето и ученика по време на обучението, възпитанието и социализацията в институциите на предучилищното и училищното образование.

Общата ПЛР по чл.178, ал.1 от ЗПУО е насочена към развитието на потенциала на всяко дете и в ЦПЛР-ОДК тя включва:

  - занимания по интереси;

 - кариерно ориентиране на учениците;

  - поощряване с морални и материални награди.

 2.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ГОТОВНОСТТА НА ЦПЛР-ОДК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛР

2.1. Състояние на ЦПЛР-ОДК за учебната 2017/2018 година

Съгласно чл.26, ал.1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016г.) ЦПЛР е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и техните интереси и способности, както следва:2.2.Кариерно ориентиране на учениците

До края на 2017 година средищно място за предоставяне на достъпни и качествени услуги за информиране и консултиране на учениците от средното образование и родителите е Центърът за кариерно ориентиране, създаден по проект BG051PO001-4-3-02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, чието изпълнение е в рамките на двегодишен период.

Основни дейности на ЦКО 2015-2017:

а/ информационна и консултантска работа с учениците в индивидуална и групова форма на работа, чрез прилагане на различни инструменти за работа, създадени по проекта, както следва: обучение по Програма за обучение по кариерно ориентиране; работа с интерактивни упражнения за кариерно ориентиране; дискусии по теми от тематични филми за кариерно ориентиране; изследване на интереси, ценности и нагласи на учениците чрез тестове; запознаване с информационните характеристики на професиите и профилите; запознаване с училищната мрежа на територията на областта или страната; запознаване на учениците с редаи условията в държавни и общински училища;

б/ организиране и провеждане на форуми по кариерно ориентиране;

в/ участие в общоучилищни дейности, свързани с кариерното ориентиране на учениците;

г/ участие в информационни събития на общинско и регионално равнище, свързани спопуляризиране на кариерното ориентиране в училищното образование;

д/ методическа работа с педагогически съветници, учители, класни ръководители;

е/ сътрудничество с бизнеса и други външни партньори – общини, неправителствени организации, висши училища, медии.

Поради приключването на този проект институциите в предучилищното и училищното образование на територията на Община Смолян, в т. ч. и ЦПЛР-ОДК, следва да организират своята работа по предоставяне на кариерно консултиране на децата и учиниците като част от общата ПЛР, ползвайки опита и ресурсите, създадени по проекта.

2.3. Работа с деца с изявени дарби

Дейностите в ЦПЛР-ОДК, ориентирани към дарбите и интересите на децата и учениците в свободното им време, са разнообразни и имат дълги традиции. Учениците могат да избират от горепосочените организационно-педагогически форми и/или кариерно ориентиране и консултиране.

2.4. Работа с деца чрез включващо образование и с деца в риск от отпадане от образователната система

В ЦПЛР-ОДК, както и на територията на цялата община, тези проблеми са със сравнително малък процент и засягат предимно децата от ромската общност. В ДГ „Веселушко“ специалисти от ЦПЛР-ОДК провеждат занимания по интереси за допълнително обучение като обща подкрепа на децата от ромски произход, които не владеят достатъчно български език.


       3.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Ключовите предизвикателства в периода на първата СПЛР на децата и учениците в ЦПЛР-ОДК – Смолян са свързани с прехода към нова философия и организация на грижата за индивидуалните потребности на всяко дете и ученик, изразени в нова нормативна уредба. Успешното прилагане в практиката на духа, организацията и процедурите, изисквани от ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование поставят следните предизвикателства:

3.1.            Нормативните промени изискват промяна на дейността на институцията по начин, който осигурява непрекъснатост на грижата за децата и учениците;

3.2.            Новите задачи на институцията и на педагогическите специалисти изискват нови компетентности, нов поглед към процеса на отглеждане, обучение и социализация;

3.3.            Реформата в предучилищното и училищното образование е свързана и с промени във финансирането на дейностите за обща подкрепа на децата и учениците;

3.4.            Осъществяването на ценностите и на организацията на приобщаващото образование изисква просветеност на родителската общност, чувствителност на обществото към проблемите на децата и учениците, разбиране за отговорностите на всички и за необходимата толерантност между участниците в процесите на приобщаването.

 

     4.СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

4.1.Стратегическа цел:

Да се осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в осигуряването на обща ПЛР в ЦПЛР-ОДК – Смолян.

4.2.Оперативни цели:

4.2.1.      Оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда на учене, при които всяко дете и ученик има възможности за развитие на индивидуалния си потенциал с цел пълноценно включване във всички аспекти на живота.

4.2.2.      Оперативна цел 2: Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици.

4.2.3.      Оперативна цел 3: Организационно развитие на институцията ЦПЛР-ОДК за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващото образование.

4.2.4.      Оперативна цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със СОП.

4.2.5.      Оперативна цел 5: Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика.

 


    5.ОСНОВНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Дейностите са групирани според шестте оперативни цели и според Общинската Стратегия са препоръчителни като в зависимост от потребностите могат да бъдат допълвани.

5.1.Мерки и дейности по оперативна цел 1:

5.1.1.      Занимания по интереси - Подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците; прилагане на системи за поощрения и награждаване с морални и материални награди на децата и учениците; прилагане на гъвкави форми за работа с даровити деца и ученици; организиране на летни клубове по интереси;

5.1.2.      Кариерно ориентиране и консултиране като част от общата ПЛР – Дейности по професионално ориентиране в училищата чрез игри, директно наблюдение и пряк контакт с хора от различни професии; организиране на „Ден на кариерното ориентиране“; провеждане на седмица на професиите; организиране на кръгли маси и работни срещи с работодатели, партньори, ученици, родители, училищно настоятелство, обществен съвет; представяне пред учениците със СОП и техните родители на възможностите, които училищата предлагат за тяхното професионално образование; организиране на дискусии с родителите и подлежащите на задължително образование с цел продължаване на образованието им в средни училища.

5.2. Мерки и дейности по оперативна цел 2: Осигуряване на специалисти за предоставянето на обща ПЛР; Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за идентифициране на потребностите и предоставяне на обща подкрепа; Предоставяне на информация за квалификационни възможности, свързани със спецификата на институцията; Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на добри практики чрез организиране на форуми за споделяне на опит и добри практики.

5.3.Мерки и дейности по оперативна цел 3: Развитие на капацитета на ЦПЛР-ОДК за успешно прилагане на новата нормативна уредба; Укрепване на новите функции на ЦПЛР-ОДК.

5.4.Мерки и дейности по оперативна цел 4: Подобряване на достъпността на архитектурната среда като част от осигуряването на подкрепяща среда.

5.5.Мерки и дейности по оперативна цел 5: Организиране на срещи на родители със сходни проблеми за обмяна на полезна информация; Привличане и използване ресурса на родителите – интелектуален, финансов и емоционален, за обогатяване на възможностите за въздействие, социализация и развитие чрез извънучилищните форми; Прилагане на разнообразни и ефективни подходи за информиране на родителите за възможностите за обща ПЛР и тяхната роля в процеса; Информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със СОП и осъществяване на съвместен избор на най-благоприятна възможност за образование; Определяне на ден за организиране на „Отворени врати“ за посещение на родители; Работа с родителите, които възпрепятстват децата и учениците редовно да посещават ЦПЛР-ОДК; Създаване на „Училище за родители“; Осигуряване на адекватна и достатъчна информация за родителите за процеса на приобщаващото образование на сайта на институцията; Съвместни дейности с МКБППМН; Провеждане на кампании срещу зависимостите – конкурси, състезания и др., по повод 31 май – Световния ден без тютюнев дим, 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, 18 Октомври – Европейският ден за борба с трафика на хора, 1 декември – Световен ден за борба със СПИН и др.; Използване на пълния потенциал на наставничеството за работа с деца и ученици, застрашени от отпадане от образователната система; Осигуряване на специализирана помощ при подготовката и развиването на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси; Сътрудничество с библиотеките за повишаване на грамотността в полза на предотвратяване на обучителните трудности и отпадане; Училищните ръководства да съдействат на учениците да получават подкрепа и от органите на местното управление при техни инициативи, свързани с живота на общността.

5.6.Мерки и дейности по оперативна цел 6: Дейности, насочени към местната общественост за преодоляване на непознаването и предразсъдъците, за повишаване на информираността и чувствителността към децата и учениците със СОП чрез провеждане на разяснителни кампании, чрез които да се даде яснота за начина, по който протича процеса на приобщаване, неговия смисъл и ефект за всички деца и ученици. Восновата на кампанията да стои идеята, че всяко дете със СОП има реалнитевъзможности да води пълноценени сравнително независим живот, стига да бъде подкрепеносвоевременно и да му бъдепредоставена тази възможност; Организиране на срещи с родители на деца без потребности, за да разберат, че децата с увреждания не представляват опасност за останалите деца и ученици,, че всички могат да учат и че няма необучаеми деца; Работа с родителските общностиза преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спряма различните етноси и децата с увреждания; Промяна на нагласите в ЦПЛР-ОДК, където да възприемат индивидуалнитеразличия между децата като източник на богатство и разнообразие, а не като проблем; Организиране на благотворителни акции в подкрепа на децата в неравностойно положение; Дейности за осигуряване на достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците чрез информационни материали и кампании за разясняване на възможностите на разнообразните форми на обучение; Подобряване на информираността на семейството относно организацията и необходимите документи за образованието на децата при напускане на стр аната и и завръщане от чужбина.   6.ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

6.1.Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за развитие на професионалните компетентности за предоставяни на обща ПЛР;

6.2.Подобрение на материалната база;

6.3.Обезпеченост на ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП, притежаващи изявени дарби и таланти.


    7.ВРЪЗКА С ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Целите и дейностите на настоящата СПЛР са свързани и допринасят за постигането на Общинската СПЛР на децата и учениците в Община Смолян2018-2020, както и на областната стратегия на Област Смолян 2017-2020.


    8.КООРДИНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

СПЛР на ЦПЛР-ОДК се изпълнява от учителите, директора и другите педагогически специалисти. Целите се постигат с общи координирани усилия на всички институции, с които работи Центърът в областта на приобщаващоото образование.

Последна промяна от Понеделник, 11 Март 2019г. 17:25ч.