Автор: Administrator   
Понеделник, 11 Март 2019г. 17:21ч.


                            ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ 2017/2018г.


 

І. ОБЛАСТИ, ПРОФИЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

 

1. Област Наука и технологии - постоянни групи:

 

1.1. Профил Природоматематически:

- Клуб „Експериментална физика и моделиране“ - 2 групи;

1.2. Профил Екология и опазване на околната среда:

- Клуб „Знам и мога“ - 1 група,

1.3. Профил Приложно-технически:

- Клуб „Забавен немски език“ - 1 група;

- Клуб „Забавен английски език“ - 2 групи;

- Клуб „Забавен испански език“ - 1 група;

1.4. Профил Хуманитарно-обществен:

- Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи,

- Клуб „Краезнание“ - 2 групи,

 

2. Област Изкуства - постоянни групи:

 

2.1. Профил Литературно творчество:

-          Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 1 група;

2.2. Профил Театрално изкуство:

-          Театрална школа - 2 групи;

2.3. Профил Танцово изкуство:

-          Клуб по спортни танци - 12 групи;

2.4. Профил Музикално изкуство:

- Клуб по забавна музика - 2 групи;

- Школа по народно пеене - 1 група;

 

3. Област Спорт - постоянни групи:

 

3.1. Профил Индивидуални спортове:

- Школа по източни бойни изкуства - 2 групи;

3.2. Профил Колективни спортове:

            - Клуб „Забавни спортни игри и ориентиране“ - 2 групи;

 

4. Временни групи:

 

4.1. Профил Музикално изкуство:

            - Клуб по забавна музика - І гр. П - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. - 32 уч. ч.;

            - Клуб по забавна музика - І гр. П - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. - 32 уч. ч.;

            - Клуб по народно пеене - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. - 32 уч. ч.;

 

ІІ. ГРАФИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Начало на учебната година - 01.10.2017 г.

Край на учебната година     - 30.09.2018 г.

 

ВАКАНЦИИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – Коледна

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Графикът на образователния процес е съобразен с графика за учебното време и ваканциите, утвърден от министъра на образованието и науката и с организацията на учебното време на училищата в община Смолян.

 

ІІІ. Минимална задължителна норма за преподавателска работа на учителите в ЦПЛР-ОДК - 700 ч., от които 72 часа - индивидуална работа, за:

-            Работа с деца и ученици, които се обучават в постоянно действащи групи през цялата учебна година.

-            Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през учебната година. Продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 8 часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи през учебната година.

С деца в предучилищна възраст се организират дейности, извън подготовката им за училище преди постъпването им в първи клас, в групи по профили без равнища. Продължителността на работата е до 36 учебни седмици със седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА

 

  1. Постоянно действащи групи през цялата учебна година.
  2. Временно действащи групи през учебната година.

Във временни групи през учебната година се обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

    

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС

 

1. За деца и за ученици до ІІІ клас – 30 минути;

2. За ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.

Забележка: Учебните часове се провеждат в интервала от 9:00 ч. до 20:00 ч., включително събота и неделя. Почивката между часовете е 10 мин.

 

В началото на учебната година са обхванати общо 563 деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст, които са организирани в 37 групи за занимания по интереси. Към 05.12.2017г. са допълнени новозаписани ученици като общият им брой става 590 деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст, които са организирани в 37 групи за занимания по интереси.

Заниманията в ЦПЛР-ОДК са безплатни. По-голяма част от заниманията се провеждат на територията на училищата и ДГ, от които са децата и учениците. В сградата на Родопски драматичен театър „Н. Хайтов, където се помещава и администрацията на ЦПЛР-ОДК, се провежда обучението на децата и учениците от организационните педагогически форми от област „Изкуства“, които изискват сцена за изява, както и някои форми от област „Спорт“ при лоши метеорологични условия.

В ЦПЛР-ОДК работят специалисти, които могат да са полезни за прилагането на обща ПЛР на децата и чениците в училищата и ДГ, но като цяло недостигът на специалисти на общинско ниво е чувствителен и в Центъра.

Последна промяна от Четвъртък, 21 Ноември 2019г. 17:15ч.