План за 2019/2020г.
Автор: Administrator   
Четвъртък, 21 Ноември 2019г. 17:16ч.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОДК

                                               Гр. Смолян, бул. „България” № 5;      

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. "> Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; www.odk-smolyan.eu

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:

/На основание чл.35, ал.1 от Наредба за приобщаващо образование/

 

ДИРЕКТОР:

Г. Михайлова

 

 

 

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

за 2019 /2020 учебна година

 

 

І. ОБЛАСТИ, ПРОФИЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

 

1. Област Наука и технологии - постоянни групи:

 

1.1. Профил Природоматематически:

- Клуб „Експериментална физика и математическо моделиране“ - 2 групи;

1.2. Профил Екология и опазване на околната среда:

- Клуб „Любознайко“ - 2 групи;

1.3. Профил Приложно-технически:

- Клуб „Забавен английски език“ - 4 групи;

1.4. Профил Хуманитарно-обществен:

- Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи,

- Клуб „Краезнание“ - 2 групи,

 

2. Област Изкуства - постоянни групи:

 

2.1. Профил Литературно творчество:

- Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 2 групи;

            - Клуб „Вълшебните буквички“ - 1 група;

2.2. Профил Театрално изкуство:

-          Театрална школа - 2 групи;

2.3. Профил Танцово изкуство:

-          Клуб „Спортни танци“ - 14 групи;

-          Школа „Народни танци“ – 2 групи;

2.4. Профил Музикално изкуство:

- Вокална група - 1 групи;

- Школа „Автентичен фолклор“ - 4 групи;

 

3. Област Спорт - постоянни групи:

 

3.1. Профил Индивидуални спортове:

- Клуб по карате и джу-джицу - 1 група;

3.2. Профил Колективни спортове:

            - Школа по източни бойни изкуства - 1 група;

4. Временни групи през учебната година:

 

4.1. Профил Музикално изкуство:

 

            - Група „Автентичен фолклор“ - V гр. - през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. – общо 32 уч. ч.;

            - Група „Автентичен фолклор“ - VІ гр. през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. – общо 32 уч. ч.;

            - Група „Автентичен фолклор“ - VІІ гр. през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. – общо 32 уч. ч.;

           

            5. Временни групи през ваканциите:

 

5. 1. Профил Танцово изкуство:

 

- Клуб „спортни танци“ – ХV гр. - през ваканцията – 2 седмици по 5 учебни часа – общо 10 уч. часа;

 

- Школа „Народни танци“ - ІІІ гр. - през ваканцията – 2 седмици по 5 учебни часа – общо 10 уч. часа.

 

5. 2. Профил Музикално изкуство:

 

- Група „Автентичен фолклор“ - VІІІ гр. - през ваканцията – 2 уч. седм по 17 уч. ч. – общо 34 уч. ч.;

 

- Вокална група – ІХ гр. - през ваканцията – 2 уч. седм по 17 уч. ч. – общо 34 уч. ч.;

 

 

 

ІІ. ГРАФИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Начало на учебната година    - 01.10.2019 г.

Начало на втория учебен срок – 06.02.2020 г.

Край на учебната година       - 30.09.2020 г.

 

ВАКАНЦИИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.:

 

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – Коледна

05.02.2019 г. –                                 междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВОпо БЕЛ

11.06.2020 г. – НВО по математика

 

Графикът на образователния процес е съобразен с графика за учебното време и ваканциите, утвърден от министъра на образованието и науката и с организацията на учебното време на училищата в община Смолян.

 

 

ІІІ. Минимална задължителна норма за преподавателска работа на учителите в ЦПЛР-ОДК - 700 ч., от които 72 часа - индивидуална работа, за:

-            Работа с деца и ученици, които се обучават в постоянно действащи групи през цялата учебна година;

-            Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през учебната година. Продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 8 часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи през учебната година;

-            Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през ваканциите. Продължителността на работа е до 2 седмици със седмична заетост до 20 часа за всяка група, като учителите ръководят до 2 временни групи през учебната година;

С деца от детските градини и в предучилищна възраст се организират дейности, извън подготовката им за училище преди постъпването им в първи клас, в групи по профили без равнища. Продължителността на работата е до 36 учебни седмици със седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА

 

  1. Постоянно действащи групи през цялата учебна година.
  2. Временно действащи групи през учебната година и през ваканциите.

Във временни групи през учебната година и през ваканциите се обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС

 

1. За деца и за ученици до ІІІ клас – 30 минути;

2. За ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.

Забележка: Учебните часове се провеждат в интервала от 9:00 ч. до 20:00 ч., включително събота и неделя. Почивката между часовете е 10 мин.

 

Приложение: Разпределение на часовете по организационно педагогическите форми за постоянните групи и временните групи през учебната година и през ваканциите в ЦПЛР-ОДК гр. Смолян.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Област Наука и технологии

 

ПРОФИЛ:

Педагогическа форма

ПОСТОЯННИ ГРУПИ

 

 

Общ брой уч. часове годишно

І - ІV клас

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

Брой учебни седмици

30 - 32

30 - 34

30 - 36

30 - 36

Профил Природо-математически:

Клуб по експериментална физика и математическо моделиране - І;

   Клуб по експериментална физика и математическо моделиране - ІІ;      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 х 2

 

 

 

 

30 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

60

Профил Екология и опазване на околната среда:

Клуб Любознайко І

Клуб Любознайко ІІ

 

 

 

 

 

30 х 2

 

30 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

60

Профил Приложно-технически:

Клуб Забавен английски език І

Клуб Забавен английски език ІІ

Клуб Забавен английски език ІІІ

Клуб Забавен английски език ІV

 

 

 

 

30 х 2

 

 

30 х 2

 

 

30 х 2

 

 

30 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

60

 

 

60

 

 

60

Профил Хуманитарно-обществен:

Клуб Традиции и обичаи - І;

Клуб Традиции и обичаи - ІІ;

Клуб Краезнание - І;

Клуб Краезнание - ІІ;

 

 

 

 

30 х 2

 

30 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 х 2

 

30 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

60

 

60

 

60

Област Изкуства

 

 

ПРОФИЛ:

Педагогическа форма

ПОСТОЯННИ ГРУПИ

І равнище

ІІ равнище

ІІІ равнище

 

Общ брой уч. часове годишно

Брой учебни седмици

30 - 32

30 - 36

30 -36

Профил Литературно творчество:

Клуб Вълшебните буквички

Клуб

Вълшебният приказен свят І

Клуб

Вълшебният приказен свят ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

30 х 2

 

 

30 х 2

 

 

 

 

 

36 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

60

 

 

60

Профил Театрално изкуство:

Театрална школа - І;

Театрална школа - ІІ;

 

 

 

 

 

 

35 х 5

 

35 х 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

175

Профил Танцово изкуство:

Спортни танци - І;

Спортни танци - ІІ;

Спортни танци – ІІІ ИР;

Спортни танци - ІV;

Спортни танци - V;

Спортни танци - VІ;

Спортни танци - VІІ;

Спортни танци - VІІІ;

Спортни танци - ІХ;

Спортни танци - Х;

Спортни танци - ХІ;

Спортни танци - ХІІ;

Спортни танци - ХІІІ;

Спортни танци - ХІV;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 х 1

 

30 х 1

 

30 х 1

 

30 х 2

 

30 х 1

 

30 х 1

 

30 х 1

 

30 х 1

 

30 х 1

 

30 х 1

 

 

 

 

 

 

36 х 3

 

36 х 2

 

36 х 2

 

 

 

 

36 х 3

 

 

 

 

 

108

 

108

 

72

 

72

 

30

 

30

 

30

 

60

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

Школа по народни танци – І;

Школа по народни танци – ІІ;

 

 

 

34 х 6

 

 

34 х 4

 

 

 

204

 

 

136

Профил Музикално изкуство:

Вокална група;

Автентичен фолклор - І;

Автентичен фолклор - ІІ;

Автентичен фолклор - ІІІ;

Автентичен фолклор - ІV;

- ИР;

 

 

 

 

32 х 3

 

32 х 4

 

30 х 4

 

30 х 4

 

 

36 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

128

 

120

 

120

 

 

72

 

 

Област Спорт

ПРОФИЛ:

Педагогическа форма

ПОСТОЯННИ ГРУПИ

 

І равнище

ІІ равнище

ІІІ равнище

Брой учебни седмици

30 - 32

30 - 36

30 - 36

Профил Индивидуални спортове:

Клуб по карате и джу-джицу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 х 4

 

 

 

 

144

Профил Колективни спортове:

Школа по източни бойни изкуства;

 

 

 

 

 

 

36 х 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

Временни групи през учебната година:

 

Профил Музикално изкуство:

Група „Автентичен фолклор“ – V гр. - 4 седмици по 8 учебни часа – общо 32 учебни часа;

Група „Автентичен фолклор“ – VІ гр. - 4 седмици по 8 учебни часа – общо 32 учебни часа;

Група „Автентичен фолклор“ – VІІ гр. - 4 седмици по 8 учебни часа – общо 32 учебни часа;

 

Временни групи през ваканциите:

 

Профил Танцово изкуство:

- Клуб „спортни танци“ – ХV гр. – 2 седмици по 5 учебни часа – общо 10 уч. часа;

- Школа „Народни танци“ - ІІІ гр. – 2 седмици по 5 учебни часа – общо 10 уч. часа.

 

 

Профил Музикално изкуство:

 

-          Група „Автентичен фолклор“ – VІІІ гр. – 2 седмици по 17 учебни часа – общо 34 уч. часа;

-          Вокална група - ІХгр. – 2 седмици по 17 учебни часа – общо 34 уч. часа;

 

 

Планът за обучение е приет с решение №3 на заседание на Педагогическия съвет от 16.09.2019 г. с Протокол №1.л. ГГ

 

 

 

Последна промяна от Петък, 22 Ноември 2019г. 09:09ч.