Автор: Administrator   
Понеделник, 20 Март 2017г. 17:21ч.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФОРМИ


      ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката, техниката и технологиите, изкуствата и спорта.

 

І. ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, в съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове:

1. Организира цялостен учебно-възпитателен процес в постоянни педагогически форми (ПФ) в рамките на учебната година, която започва на 01октомври на текущата година и завършва на 15 юни на следващата година.

2. Обучава децата и учениците съгласно учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на МОН.

3. Предоставя безплатна учебна материална база.

4. Осигурява безопасни и здравословни условия за обучение и възпитание на децата и учениците.

5. Защитава правата на детето в съответствие с Етичния кодекс на работещите с деца.

6. Осигурява чрез ПФ участието на децата и учениците във форуми за представяне на тяхното развитие.

7. Награждава децата и учениците за класиране в конкурси, фестивали и други състезателни прояви.

8. Връчва грамоти за доказани постижения на децата и учениците.

 

ІІ. РОДИТЕЛИТЕ, в съответствие с изразеното в заявлението желание, имат право да:

1. получават пълна и конкретна информация от ЦПЛР-ОДК-Смолян за действията и резултатите, свързани с обучението на своето дете;

2. получават от учителите консултации за самостоятелната подготовка на ученика;

3. дават мнения и предложения пред ръководството на ЦПЛР-ОДК-Смолян по отношение на дейностите за обучение и цялостната дейност на центъра;

4. предлагат прекъсване на участието на детето или ученика в заниманията на ПФ, когато това е необходимо (по крайно наложителни семейни причини или продължително боледуване).

5. избират и бъдат избирани в родителския актив на ПФ и в настоятелство на ЦПЛР-ОДК-Смолян ;

Родителите (настойниците) нямат право да:

1. отклоняват участието на детето или ученика от заниманията на ПФ без уважителни причини в рамките на учебната година;

2. възпрепятстват или отклоняват детето или ученика при изпълнението на задачи, поставени от и учителите и изискванията от тях, свързани с обучението, изявите и реда в ЦПЛР-ОДК-Смолян ;

3. допускат носенето от детето или ученика на наркотични средства, средства за нараняване и алкохол в ЦПЛР-ОДК-Смолян;

4. се намесват в дейността на учителя, когато той изпълнява конкретни служебни задължения;

Родителите (настойниците) са длъжни да:

1. създават необходимите условия на детето или ученика за пълноценна самостоятелна работа за изява на неговия талант и дарование;

2. съдействат на детето или ученика с всички допустими средства и начини да изпълнява творческите си и други организационни задължения;

3. изискват от детето или ученика и гарантират спазването на Правилника за дейността и вътрешния ред в ЦПЛР-ОДК-Смолян, нормите за поведение в центъра и обществото и законите в страната;

4. съдействат за поддържане и утвърждаване на авторитета на ЦПЛР-ОДК-Смолян, неговото ръководство и учителите;

5. допринасят за съхраняване и развитие на традиции в центъра;

6. осигуряват редовното посещение на детето си в заниманията на избраната ПФ през целия период на обучение;

7. осигуряват присъствието на детето си преди началото на определения учебен час;

8. представят списък на трите лица, които ще имат право да вземат детето след заниманията му в ЦПЛР-ОДК-Смолян;

9. уведомяват своевременно ръководителя на педагогическата форма за належащо отсъствие на детето от заниманията;

10. контролират вида на облеклото, с което детето посещава заниманията, в съответствие с характера на дейността и необходимостта от ползване на специфично облекло;

11. изчакват детето само на определените за това места в сградите на ОДК - ЦПЛР;

12. включват се по свое желание в програмите на ЦПЛР-ОДК-Смолян за родители;

13. при необходимост и възможност се включват като придружители на децата в дейности извън сградите на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

14. осигуряват присъствието на член от семейството (майка или баща) при провеждане на родителски срещи, организирани от ЦПЛР-ОДК-Смолян;

15. уведомяват писмено директора на ЦПЛР при констатирани нередности в работата на педагогическите форми;

 

III. ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

1. Децата и учениците участват като партньори в извънучилищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

2. Всички деца и ученици имат равни права и задължения в учебно-възпитателния процес.

Децата и учениците имат право да:

1. избират дейностите и ПФ, в които да участват;

2. участват по свой избор в организираните от ЦПЛР-ОДК-Смолян извънучилищни дейности;

3. получават от учителите информация по въпросите, свързани с тяхното обучение;

4. получават от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното им ориентиране и развитие;

5. получават индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си потребности и интереси;

6. бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби, умствени и физически способности;

7. бъдат защитени от обслужващото звено при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;

8. дават мнения и предложения пред директора на ЦПЛР-ОДК-Смолян по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на центъра;

9. ползват безплатно материално-техническата база на ЦПЛР-ОДК-Смолян за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на центъра;

10. бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в извънучилищната дейност, повишаващи популярността на ЦПЛР-ОДК-Смолян в обществото;

11. прекъснат обучението си поради болест (като се представят необходимите медицински документи), по семейни, социални или други причини.

Децата и учениците са длъжни да:

1. съхраняват авторитета на ЦПЛР-ОДК-Смолян и развиват неговите традиции;

2. представят при записване: надлежно оформено заявление за записване в ПФ;

3. да носят бележник за кореспонденция, когато посещават ЦПЛР-ОДК-Смолян;

4. спазват Правилника за вътрешния ред в ЦПЛР-ОДК-Смолян, пропускателния режим и вътрешния ред в РДТ, седмичното разписание;

5. имат необходимата екипировка, помощни материали и изпълняват изискванията на ръководителя на ПФ;

6. имат културно поведение по време на учебните занятия и публичните изяви;

7. спазват правилата за безопасност, хигиена, противопожарна и аварийна безопасност, посочени в Правилника за безопасни условия за възпитание, обучение и труд в ЦПЛР-ОДК-Смолян и инструкциите и специфичните правила на съответните кабинети, танцови и спортни зали, лаборатории, учебни работилници;

8. развиват извънучилищните традиции;

9. се отнасят с уважение и толерантност към труда на другите деца и ученици, учителите и служителите в ЦПЛР-ОДК-Смолян;

10. идват в ЦПЛР-ОДК-Смолян навреме за началото на учебните часове в спретнат вид, с чисти и здрави дрехи, с добре поддържана коса;

11. се движат тихо и внимателно по коридорите;

12. да влизат в кабинетите, залите, работилниците и лабораториите само в присъствието на учител;

13. се явяват на официални празници, тържества, връчване на награди и други публични изяви с официално облекло или сценичен костюм;

14. спазват хигиенните норми в ЦПЛР-ОДК-Смолян и прилежащите му райони, коридорите, кабинетите, залите, работилниците, лабораториите, тоалетните;

15. опазват материалната база, обзавеждането на кабинетите и украсата с дължимата грижа и отговорност;

Деца или ученици, които повреждат и/или унищожават умишлено имущество, носят материална отговорност за нанесените щети. Провинените възстановяват или заплащат по пазарни цени унищоженото или повреденото имущество. При укриване на нарушителя, вредата се заплаща от групата, която е имала занимание по време на посегателството.

Децата и учениците нямат право да:

1. отсъстват без основателни причини от заниманията на ПФ;

2. участват в хазартни игри, пушат, внасят и употребяват алкохол в сградата, както и да влизат в нетрезво състояние в ЦПЛР-ОДК-Смолян;

3. внасят, разпространяват и употребяват наркотични и упойващи средства на територията на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

4. внасят и употребяват взривни вещества (включително пиратки, бомбички и др.), средства за нараняване и оръжие (хладно, огнестрелно, газови пистолети, флакони със сълзотворен газ и др. вредни вещества) и да застрашават живота и здравето на другите деца и ученици, учители и служители в ЦПЛР-ОДК-Смолян;

5. участват в политически форуми до навършване на 18-годишна възраст;

6. накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и ръководството на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

7. създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;

8. унижават личното достойнство на връстниците си на етническа, религиозна или др. основа, да прилагат физическо и психическо насилие върху тях;

9. членуват в секти, забранени от официалните власти, както и да провокират конфликти на тази основа в ЦПЛР-ОДК-Смолян;

10. отнемат лични вещи от деца и ученици, учители и служители, да нанасят побой над връстниците си и да влизат в пререкание с педагогическия и непедагогическия персонал и други лица на територията на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

11. използуват методи за саморазправа, рекет и изнудване;

12. уронват престижа и доброто име на ЦПЛР-ОДК-Смолян с непристойни действия или виновно бездействие;

13. влизат в учебните кабинети, зали, лаборатории, работилници, ако нямат в тях занимания;

14. влизат в учителската стая;

15. влизат в кабинетите със семки, закуски, плодове, чаши и други;

16. палят огън в сградата и района на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

17. сядат по парапетите на стълбищата и по прозорците;

18. рушат или се опитват да поправят части на електрическата инсталация (ел. ключове, контакти и ел. табла) и от ВиК-инсталацията;

19. ползват мобилни апарати или други комуникационни средства по време на учебни часове;

20. извършват търговска дейност на територията на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

1. Всички участници в педагогическия процес са задължени да спазват нормативните разпоредби в системата на предучилищното и училищното образование в България.

2. При закъснение за учебните часове, децата и учениците не се допускат в учебните зали и кабинети.

3. Децата могат да бъдат вземани от сградите на ЦПЛР-ОДК-Смолян само от лицата, вписани в заявлението.

4. Децата и учениците се самообслужват в съблекалните.

5. Не се допуска употребата на алкохол, наркотични вещества и тютюнопушенето в сградата на ЦПЛР. При нарушения учениците се отстраняват от работата на педагогическата форма.

6. Не се допуска движение на родителите в сградите на ЦПЛР-ОДК-Смолян извън местата, определени за изчакване на децата.

7. Родителски срещи се провеждат само след съгласуване с ръководството на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

8. Преподавателите носят служебна отговорност за опазване живота и здравето на децата и учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от тях или от ЦПЛР-ОДК-Смолян.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Децата, учениците и родителите са длъжни да опазват имуществото, до което имат достъп – недвижимо и движимо имущество, сценични костюми, музикални инструменти, аудио и видеотехника, работни материали и др.

2. Неприсъствените дни и ваканциите съвпадат с определените в заповеди на министъра на образованието и науката. По това време ЦПЛР-ОДК-Смолян организира ваканционни програми и развлекателни дейности.

3. Отказ от образователната услуга родителите могат да правят само в писмена форма и едномесечно предизвестие.

4. За неизпълнение на задълженията си и нарушения на Правилника за вътрешния ред в ЦПЛР-ОДК-Смолян от деца и ученици, ръководителят на ПФ и ръководството на ЦПЛР-ОДК-Смолян, комисията за борба с противообществените прояви предприемат мерки за отстраняване на нарушението.

5. Преди налагането на наказанията за извършеното нарушение, ръководителят на ПФ е длъжен да уведоми своевременно писмено родителя (настойника) на детето или ученика.

6. Директорът е длъжен преди налагане на наказанието да изслуша детето или ученика и провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.

7. В заповедта на директора се посочват вида на наказанието и причините за налагането му.

8. Заповедите на директора за налагане на наказанията могат да се обжалват пред РУО на МОН.

9. Родителят (настойникът) има материална и съдебна отговорност, когато той лично или неговото дете е виновно за неизпълнението на ЗПУО, ПУД и Правилника за вътрешния ред в ЦПЛР-ОДК-Смолян.

10. Проява на граждански и родителски дълг от родителите (настойниците) е оказване и привличането на финансова, материална и морална подкрепа от юридически и физически лица за ЦПЛР-ОДК-Смолян.

11. Заявление се попълва за всяка учебна година, за всяко дете поотделно и за всяка педагогическа форма.

Последна промяна от Понеделник, 20 Март 2017г. 17:35ч.