Автор: Administrator   
Понеделник, 20 Март 2017г. 16:51ч.

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОДК - СМОЛЯН

                               /Приет с Решение на Общински съвет – Смолян,    № 354/25.01.2017 година на    Общински съвет – Смолян, изм. и доп. с Решение № 754/29.03.2018 г.    на Общински съвет – Смолян/

 

 

Раздел I.

Общи положения

Чл.1. С този правилник се определят устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие-ОДК-Смолян, с кратко наименование ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.2. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общински център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл.49, ал.1, т.1 и т.2, и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян изпълнява дейности в съответствие с разпоредба на чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПУО и Заповед №РД-1151/22.12.2017г. на Кмета на община Смолян.

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици по смисъла на чл.33, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС

№232 от 20.10.2017г./.

(4) Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

Чл.3 (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка.

(2) Седалището и официалният адрес на управление на ЦПЛР-ОДК-Смолян е гр. Смолян, бул. "България" №5.

 

 

Раздел II.

Функции на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.4. ЦПЛР-ОДК-Смолян е общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, осъществяваща обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Смолян.

Чл.5. (1) Общата подкрепа включва:

1. занимания по интереси;

2. кариерно ориентиране на учениците;

(2) Като образователна институция за обща подкрепа ЦПЛР-ОДК-Смолян работи за:

1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез извънучилищна дейност;

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

3. осигуряване на условия за кариерно ориентиране на децата и учениците и за утвърждаването им като активни субекти на своето развитие чрез дейности, насочени към стимулиране на развитието на личностни качества и придобиването на социални компетентности;

 

 

Раздел III.

Дейности на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.6. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян организира и провежда занимания по интереси за развитие на интересите, способностите, компетентностите на децата и учениците от Община Смолян в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта включително и през ваканциите, чрез които:

1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с тяхната възраст, потребности, способности и интереси;

2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;

3. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните им интереси и творчески способности и насърчава тяхното развитие и реализация;

4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

5. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

6. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

7. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

8. информира и консултира ученици, учители и родители за видовете извънучилищни форми и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян организира и провежда кариерно ориентиране, което включва взаимно допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява педагогически дейности в детските градини на територията на Община Смолян, които не са дейност на детските градини, съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование.

Чл.7. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян осигурява и мотивира изяви по интереси на децата и учениците чрез:

1.участието им в индивидуални и колективни, постоянни и временни организационни педагогически форми на общинско, регионално и национално равнище;

2. участието им в разработването и реализирането на национални и международни проекти и програми;

3. стимулиране за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности и в изяви по интереси;

(2) Формите за кариерно ориентиране на децата и учениците са:

1. индивидуално и групово информиране за видовете подготовка в училищното образование, профилите, специалностите от професии, за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, професионалното образование и обучение и висшето образование и реда за прием на ученици и студенти, за динамиката и потребностите на пазара на труда;

2. индивидуално и групово консултиране за разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия, за формиране на умения за планиране на учебното и личното време, за формиране на умения за планиране на кариерното развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професии от учениците, за решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

3. индивидуална и групова работа за подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация, провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране, провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа, тренинги с ученици за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа;

4. работа по програми за кариерно ориентиране с ученици от І до ІV клас, с ученици от V до ХІІ клас – за подготовка за преход към по-висока степен на образование или за участие на пазара на труда, с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, талантливи ученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с проблемно поведение, за реинтегриране на отпаднали ученици, за формиране на нови умения за социално включване и мобилност.

(3) В предучилищното образование се осъществяват взаимно допълващи се дейности за запознаване с професии чрез формите на педагогическото взаимодействие, по време на игра и на дейности по избор на детето, чрез провеждане на срещи с родители с различна професионална квалификация и други.

 

 

Раздел IV.

Организация на образователно-възпитателния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.8. (1) Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществява в съответствие с плана за обучение и с годишния план за дейността на институцията, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.

(2) Планът за обучение разпределя учебното време по области и съдържа:

1. брой на учебните седмици – за постоянните групи;

2. наименование на областите и организационните педагогически форми;

3. годишен брой учебни часове.

(3) В годишния план за дейността на институцията се включват:

1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;

2. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;

3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;

4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;

5. основни дейности при взаимодействие с родители, партньори и институции;

6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

Чл.9. (1) Дейностите в ЦПЛР-ОДК-Смолян се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи по чл.12, ал.3, т.1 при желание на децата и учениците.

(3) Учебната година в ЦПЛР-ОДК-Смолян започва на 1 октомври и е с продължителност

12 месеца.

Чл.10. (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществяват в следните области:

1."Наука и технологии";

2."Изкуства";

3."Спорт";

4. „Кариерно ориентиране".

(2) Дейностите за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се провеждат като почасови занимания и други.

Чл.11. (1) Учебният процес в съответните области по чл.10 се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2) Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. индивидуални - работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности; кариерно ориентиране;

2. групови - школи, клубове, състави, хорове, отбори, кръжоци, ателиета, експедиции с учебна цел и други, свързани с кариерно ориентиране;

3. масови - прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници; образователни, концертни и развлекателни програми;

Чл.12. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи.

(2) Продължителността на работата /учебните седмици/ в групата и седмичната заетост

/учебните часове/ се определят в плана за обучение в зависимост от възрастта или равнището на подготовка на децата и учениците.

(3) Групите за обучение могат да бъдат:

1. постоянно действащи през учебната година - заниманията се провеждат в рамките от

30 до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;

2. временно действащи през учебната година - заниманията се провеждат до четири седмици със седмична заетост до 8 часа; учителите ръководят до три временни групи през учебната година за обучение на деца и ученици за участие в:

а) научни изяви на общинско, национално и международно равнище;

б) културно-образователни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

в) спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

3. временно действащи през ваканциите - заниманията за всяка група се провеждат до две седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите за обучение на деца и ученици за участие в:

а) научни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

б) културно–образователни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

в) спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

(4) През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в групите по ал.3, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

(5) Групите по ал.3 се вписват в Списък-образец №3 и определените за тях часове за норматива на учителя включват занимания в групите и работа за подготовката на изяви.

Чл.13. (1) Седмичното разписание на учебните занимания включват до 5 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни условия на обучение и труд.

(2) Заниманията в ЦПЛР-ОДК-Смолян са почасови.

(3) Продължителността на учебния час за учениците от I до III клас е 30 минути, от IV до

XII клас е 40 минути, а за децата от предучилищна възраст е 30 минути.

(4) Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути.

Чл.14. Организацията на образователния процес и видът на формите се определят с плана за обучение.

Чл.15. (1) Учебната програма определя целите и задачите на образователния процес, структурата и обема на учебното съдържание за всяка група.

(2) Учебната програма се разработва от учителя, ръководител на организационната педагогическа форма и се утвърждава от директора.

Чл.16. Децата и учениците, участници в организационните педагогически форми, в процеса на образователните дейности имат правата и задълженията по Глава девета, раздел I на ЗПУО, в съответствие с предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.17. (1) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

Чл.18. Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление за записване в организационна педагогическа форма, подписано от родител, ако ученикът не е пълнолетен. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от ЦПЛР-ОДК–Смолян. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

Чл.19. На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.

Чл.20. (1) Учителите, участници в образователния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян имат правата и задълженията съгласно Глава единадесета, раздел II от ЗПУО.

(2) Учителите в ЦПЛР-ОДК-Смолян могат да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми.

(3) За постигнати високи резултати учителите получават морални и/или материални награди, а успехите им се популяризират.

Чл.21. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществява от директора, Регионално управление на образованието-Смолян, МОН и Община Смолян като първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) Контролната дейност на директора се организира в съответните с плана за контролната дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

(3) Проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора, а констатациите от тях – в класьор, който е неразделна част от книгата за контролната дейност на директора.

 

 

Раздел V.

Управление и структура на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.22. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян се ръководи и представлява от директор, който се назначава от кмета на община Смолян въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) Директорът на ЦПЛР-ОДК-Смолян има правата и задълженията съгласно чл.19 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(3) При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни той определя свой заместник от педагогическия персонал на ЦПЛР-ОДК-Смолян със заповед, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му.

Чл.23. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК-Смолян като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси има правата и задълженията съгласно чл.263, ал.1 и ал.2 от ЗПУО.

Чл.24. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК-Смолян, включва в състава си учителите и другите педагогически специалисти на трудов договор към ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.25. ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява дейността си в две направления – „Учебна дейност" и „Административно – стопанска дейност".

Чл.26. (1) В направление „Учебна дейност" се осъществява учебно-възпитателна дейност, както следва:

1."Науки и технологии"; 2."Изкуства";

3."Спорт";

4. „Кариерно ориентиране".

(2) В направлението работят учители и други специалисти.

Чл.27. (1) В направление „Административно-стопанска дейност" се осъществяват следните дейности:

1. счетоводни дейности;

2. стопанисване на имуществото на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

3. помощно-обслужващи дейности.

(2) В направлението работи непедагогическият персонал на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.28. Задължителните документи се водят и съхраняват в съответствие с разпоредбите на Наредба №8/11.08.2016г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН.

 

 

Раздел VI.

Имущество и източници за финансиране на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.29. Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК-Смолян са общинска собственост и са му предоставени съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

Чл.30. (1) Финансирането на ЦПЛР-ОДК-Смолян се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Смолян и със средства от собствени приходи.

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян прилага системата на делегиран бюджет.

Заключителни разпоредби

Чл.31. Този Правилник се издава на основание на §18, ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО и е приет с Решение на Общински съвет – Смолян, № 354 от 25.01.2017 година, изм. и доп. с Решение на Общински съвет № 754/29.03.2018 г.

 

 

 


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

Р Е Ш Е Н И Е   № 754

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.03.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 36

ОТНОСНО: Предложение за изменения и допълнения на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/- ОДК – Смолян

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение

№ 645/21.12.2017 година на Общински съвет – Смолян и Заповед № РД- 1151/22.12.2017 година на Кмета на Община Смолян

Р Е Ш И:

I. Приема изменения и допълнения в Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян, както следва:

§1. Досегашният текст на чл. 2. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общински център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл.49, ал.1, т.1 и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян изпълнява дейности в съответствие с разпоредбата на чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО и Заповед № РД-1027/30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян.

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици по смисъла на чл.28, ал.2, т.1 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС №286 от 04.11.2016 г./.

се изменя и придобива следната редакция:

чл. 2. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общински център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл.49, ал.1, т.1 и т.2, и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян изпълнява дейности в съответствие с разпоредба на чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПУО и Заповед №РД-1151/22.12.2017г. на Кмета на Община Смолян.

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици по смисъла на чл. 33,ал. 2,т. 1 и т. 2 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС №232 от 20.10.2017г./.

§2. Досегашният текст на чл. 5. Като образователна институция за обща подкрепа ЦПЛР-ОДК-Смолян работи за:

1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез извънучилищна дейност;

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

се изменя и придобива следната редакция:

чл.5. (1) Общата подкрепа включва:

1. занимания по интереси;

2. кариерно ориентиране на учениците;

(2) Като образователна институция за обща подкрепа ЦПЛР-ОДК-Смолян работи за:

1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез извънучилищна дейност;

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

3. осигуряване на условия за кариерно ориентиране на децата и учениците и за утвърждаването им като активни субекти на своето развитие чрез дейности, насочени към стимулиране на развитието на личностни качества и придобиването на социални компетентности;

 

§3. Създава се нова ал. 2 към чл. 6 със следния текст: (2) ЦПЛР-ОДК- Смолян организира и провежда кариерно ориентиране, което включва взаимно допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.

§4. Досегашната точка 9 от ал. 1 на чл. 6.: 9. осъществява педагогически дейности в детските градини на територията на Община Смолян, които не са дейност на детските градини, съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредба

№ 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование;

Става нова ал. 3 и придобива следната редакция:

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява педагогически дейности в детските градини на територията на Община Смолян, които не са дейност на детските градини, съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование.

§5. Досегашният текст на чл. 7: чл.7. ЦПЛР-ОДК-Смолян осигурява и мотивира изяви по интереси на децата и учениците чрез:

1. участието им в индивидуални и колективни, постоянни и временни организационни педагогически форми на общинско, регионално и национално равнище;

2. участието им в разработването и реализирането на национални и международни проекти и програми;

3. стимулиране за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности и в изяви по интереси;

 

се изменя с добавяне на нови алинеи 2 и 3 и придобива следната редакция: Чл.7. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян осигурява и мотивира изяви по интереси на децата и учениците чрез:

1. участието им в индивидуални и колективни, постоянни и временни организационни педагогически форми на общинско, регионално и национално равнище;

2. участието им в разработването и реализирането на национални и международни проекти и програми;

3. стимулиране за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности и в изяви по интереси;

(2) Формите за кариерно ориентиране на децата и учениците са:

1. индивидуално и групово информиране за видовете подготовка в училищното образование, профилите, специалностите от професии, за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, професионалното образование и обучение и висшето образование и реда за прием на ученици и студенти, за динамиката и потребностите на пазара на труда;

2. индивидуално и групово консултиране за разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия, за формиране на умения за планиране на учебното и личното време, за формиране на умения за планиране на кариерното развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професии от учениците, за решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

3. индивидуална и групова работа за подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация, провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране, провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа,

тренинги с ученици за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа;

4. работа по програми за кариерно ориентиране с ученици от І до ІV клас, с ученици от V до ХІІ клас – за подготовка за преход към по-висока степен на образование или за участие на пазара на труда, с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, талантливи ученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с проблемно поведение, за реинтегриране на отпаднали ученици, за формиране на нови умения за социално включване и мобилност.

(3) В предучилищното образование се осъществяват взаимно допълващи се дейности за запознаване с професии чрез формите на педагогическото взаимодействие, по време на игра и на дейности по избор на детето, чрез провеждане на срещи с родители с различна професионална квалификация и други.

§6. Досегашният текст на чл. 10, ал. 1: чл.10 (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществяват в следните области:

1. „Наука и технологии";

2. „Изкуства";

3. „Спорт".

 

се изменя и придобива следната редакция: чл.10. (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществяват в следните области:

1."Наука и технологии"; 2."Изкуства";

3."Спорт";

4. „Кариерно ориентиране".

 

§7. Досегашният текст на чл. 11., ал. 2, т. 1 и т. 2: Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности;

2. групови – школи, клубове, състави, хорове, отбори, кръжоци, ателиета, експедиции с учебна цел и други.

се изменя и придобива следната редакция:

(2) Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. индивидуални - работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности; кариерно ориентиране;

2. групови - школи, клубове, състави, хорове, отбори, кръжоци, ателиета, експедиции с учебна цел и други, свързани с кариерно ориентиране;

§8. Досегашният текст на чл. 20., ал. 3: За постигнати високи резултати учителите получават грамоти, а успехите им се популяризират.

 

се изменя и придобива следната редакция:

За постигнати високи резултати учителите получават морални и/или материални награди, а успехите им се популяризират.

§9. Досегашният текст на чл. 21., ал. 3: Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора.

се изменя и придобива следната редакция:

(3) Проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора, а констатациите от тях – в класьор, който е неразделна част от книгата за контролната дейност на директора.

§10. Досегашният текст на чл. 26., ал. 1 и ал. 2: (1) В направление

„Учебна дейност" се осъществява учебно-възпитателна дейност, както следва:

1. „Наука и технологии";

2. „Изкуства";

3. „Спорт";

(2) В направлението работят учители.

 

се изменя и придобива следната редакция:

(1) В направление „Учебна дейност" се осъществява учебно-възпитателна дейност, както следва:

1."Науки и технологии"; 2."Изкуства";

3."Спорт";

4. „Кариерно ориентиране".

(2) В направлението работят учители и други специалисти.

§11. Досегашният текст на чл. 29: Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК-Смолян, са общинска собственост.

се изменя и придобива следната редакция:

чл. 29 Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК- Смолян, са общинска собственост и са му предоставени съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

 

§12. Досегашният текст на чл. 31: Този правилник се издава на основание на §18, ал. 3 от ЗПУО и е приет с Решение на Общински съвет - Смолян № 354/25.01.2017 г.

 

се изменя и придобива следната редакция:

Този правилник се издава на основание на §18, ал.3 от ЗПУО и е приет с Решение на Общински съвет - Смолян № 354/25.01.2017 г., изм. и доп. с Решение на Общински съвет № 754/29.03.2018 г.

II. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за привеждане на приетите по т. 1 изменения и допълнения в изпълнение.

29-26-26

 ГЛ. ЕКСПЕРТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                      / В. Бояджиева /                                                   /Димитър Кръстанов/

Вярно с оригинала

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОДК- СМОЛЯН


Раздел I

Общи положения

Чл.1. С този правилник се определят устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян, с кратко наименование ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.2. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общински център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл.49, ал.1, т.1 и ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян изпълнява дейности в съответствие с разпоредбата на чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО и Заповед № РД-1027/30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян.

(3) ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици по смисъла на чл.28, ал.2, т.1 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС №286 от 04.11.2016 г./.

(4) Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

Чл.3. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка.

(2) Седалището и официалният адрес на управление на ЦПЛР-ОДК-Смолян е гр. Смолян, бул. „България" №5.

Раздел II

Функции на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.4. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян е общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, осъществяваща обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Смолян.

Чл.5. Като образователна институция за обща подкрепа ЦПЛР-ОДК-Смолян работи за:

1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез

извънучилищна дейност;

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

Раздел III

Дейности на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.6. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян организира и провежда занимания по интереси за развитие на интересите, способностите, компетентностите на децата и учениците от Община Смолян в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, включително и през ваканциите, чрез които:

1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната

реализация на децата и учениците в съответствие с тяхната възраст, потребности, способности и

интереси;

2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;

3. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира

познавателните им интереси и творчески способности и насърчава тяхното развитие и

реализация;

4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

5. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

6. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата,

учениците и хората с увреждания;

7. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

8. информира и консултира ученици, учители и родители за видовете извънучилищни форми и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;

9. осъществява педагогически дейности в детските градини на територията на Община Смолян, които не са дейност на детските градини, съгласно разпоредбата на чл.19, ал. 1 от Наредба №5 / 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование;

Чл.7. ЦПЛР-ОДК-Смолян осигурява и мотивира изяви по интереси на децата и учениците чрез:

1. участието им в индивидуални и колективни, постоянни и временни организационни педагогически форми на общинско, регионално и национално равнище;

2. участието им в разработването и реализирането на национални и международни проекти и програми;

3. стимулиране за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности и в изяви по интереси;

Раздел IV

Организация на образователно-възпитателния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл. 8. (1) Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществява в съответствие с плана за обучение и с годишния план за дейността на институцията, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.

(2) Планът за обучение разпределя учебното време по области и съдържа:

1. брой на учебните седмици - за постоянните групи;

2. наименование на областите и организационните педагогически форми;

3. годишен брой учебни часове.

(3) В годишния план за дейността на институцията се включват:

1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;

2. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;

3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;

4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;

5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;

6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално,

национално и международно равнище.

Чл.9. (1) Дейностите в ЦПЛР-ОДК-Смолян се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи по чл.13, ал.3, т.1 при желание на децата и учениците.

(3) Учебната година в ЦПЛР-ОДК-Смолян започва на 1 октомври и е с продължителност

12 месеца.

Чл.10. (1) Дейности за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществяват в следните области:

1. „Наука и технологии";

2. „Изкуства";

3. „Спорт".

(2) Дейностите за обучение в ЦПЛР-ОДК-Смолян се провеждат като почасови занимания

и други.

Чл.11. (1) Учебният процес в съответните области по чл.10 се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2) Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности;

2. групови – школи, клубове, състави, хорове, отбори, кръжоци, ателиета, експедиции с учебна цел и други;

3. масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници; образователни, концертни и развлекателни програми;

Чл.12. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи.

(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение в зависимост от възрастта или равнището на подготовка на децата и учениците.

(3) Групите за обучение могат да бъдат:

1. постоянно действащи през учебната година – заниманията се провеждат в рамките от 30

до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;

2. временно действащи през учебната година – заниманията се провеждат до четири

седмици със седмична заетост до 8 часа; учителите ръководят до три временни групи през

учебната година за обучение на деца и ученици за участие в:

a) научни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

б) културно-образователни изяви на общинско, областно, национално и международно

равнище;

в) спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

3. временно действащи през ваканциите – заниманията за всяка група се провеждат до две

седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите за обучение на деца и ученици за участие в:

a) научни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

б) културно-образователни изяви на общинско, областно, национално и международно

равнище;

в) спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;

(4) През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в групите по ал.3, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

(5) Групите по ал.3 се вписват в Списък-образец №3 и определените за тях часове за норматива на учителя включват занимания в групите и работа за подготовката на изяви.

Чл.13. (1) Седмичното разписание на учебните занимания включва до 5 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

(2) Заниманията в ЦПЛР-ОДК-Смолян са почасови.

(3) Продължителността на учебния час за учениците от І до ІІІ клас е 30 минути, от IV до ХІІ клас е 40 минути, а за децата от предучилищна възраст е 30 минути.

(4) Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути.

Чл.14. Организацията на образователния процес и видът на формите се определят с плана за обучение.

Чл. 15. (1) Учебната програма определя целите и задачите на образователния процес, структурата и обема на учебното съдържание за всяка група.

(2) Учебната програма се разработва от учителя, ръководител на организационната педагогическа форма и се утвърждава от директора.

Чл. 16. Децата и учениците, участници в организационните педагогически форми, в процеса на образователните дейности имат правата и задълженията по Глава девета, раздел I на ЗПУО, в съответствие с предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл. 17. (1) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

Чл. 18. Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление за записване в организационна педагогическа форма, подписано от родител, ако ученикът не е пълнолетен. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от ЦПЛР-ОДК-Смолян. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

Чл. 19. На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.

Чл.20. (1) Учителите, участници в образователния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян, имат правата и задълженията съгласно Глава единадесета, раздел II от ЗПУО.

(2) Учителите в ЦПЛР-ОДК-Смолян могат да предлагат и прилагат специфични методи на

педагогическа работа и иновационни програми.

(3) За постигнати високи резултати учителите получават грамоти, а успехите им се

популяризират.

Чл.21. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР-ОДК-Смолян се осъществява от директора, Регионалното управление на образованието-Смолян, МОН и Община Смолян като първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) Контролната дейност на директора се организира в съответствие с плана за контролната дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

(3) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора.

Раздел V

Управление и структура на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.22. (1) ЦПЛР-ОДК-Смолян се ръководи и представлява от директор, който се назначава от кмета на Община Смолян въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) Директорът на ЦПЛР-ОДК-Смолян има правата и задълженията съгласно чл.19 от Наредба №12 / 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(3) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той определя свой заместник от педагогическия персонал на ЦПЛР-ОДК-Смолян със заповед, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му.

Чл.23. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК-Смолян като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси има правата и задълженията съгласно чл.263, ал.1 и ал.2 от ЗПУО.

Чл.24. Педагогическият съвет на ЦПЛР-ОДК-Смолян включва в състава си учителите и другите педагогически специалисти на трудов договор към ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.25. ЦПЛР-ОДК-Смолян осъществява дейността си в две направления - „Учебна дейност" и „Административно-стопанска дейност".

Чл.26. (1) В направление „Учебна дейност" се осъществява учебно-възпитателна дейност, както следва:

1. „Наука и технологии";

2. „Изкуства";

3. „Спорт".

(2) В направлението работят учители.

Чл.27. (1) В направление „Административно-стопанска дейност" се осъществяват следните дейности:

1. счетоводни дейности;

2. стопанисване на имуществото на ЦПЛР-ОДК-Смолян;

3. помощно-обслужващи дейности.

(2) В направлението работи непедагогическият персонал на ЦПЛР-ОДК-Смолян.

Чл.28. Задължителните документи се водят и съхраняват в съответствие с разпоредбите на Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН.

Раздел VI

Имущество и източници за финансиране на ЦПЛР-ОДК-Смолян

Чл.29. Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР-ОДК-Смолян са общинска собственост.

Чл.30. (1) Финансирането на ЦПЛР-ОДК-Смолян се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Смолян и със средства от собствени приходи.

(2) ЦПЛР-ОДК-Смолян прилага системата на делегиран бюджет.

Заключителна разпоредба

Чл.31. Този правилник се издава на основание на §18, ал.3 от ЗПУО и е приет с Решение на Общински съвет - Смолян № 354/25.01.2017 г.

Последна промяна от Вторник, 10 Април 2018г. 18:27ч.